Three Gothic Novels

The Castle of Otranto; Vathek; Frankenstein

Introduction by Mario Praz