The Little Book of Joy

Author Dalai Lama On Tour, Desmond Tutu On Tour
Illustrated by Rafael López On Tour